กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

           โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และ แสดงความสามารถในการใช้ภาษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การแสดงละคร วาดภาพระบายสี 
คัดลายมือ ประกวดชุดรีไซเคิล โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา  เจ็กภูเขียว  มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติเขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 703 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-30 23:21:27