กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

    เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา

    เจ็กภูเขียว คณะครู และ  นักเรียน โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรม           

    รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้

    ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด

    ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรีเขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 569 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-06-24 00:06:21