620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

620514 เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ด้านอาคารสถานที่ ระบบไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง โต๊ะเก้าอี้ที่ชำรุด ให้ดำเนินการตรวจสอบให้มีความพร้อม
ในการใช้งานด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ ป้องการกิ่งไม้
เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 320 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-16 17:42:12