กิจกรรม “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้”

กิจกรรม “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้”

กิจกรรม “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนไทรโยคมณีกานจน์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม และอาจารย์ ดร.นิวัฒน์  บุญสม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 397 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-05-16 10:35:48