620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

620508 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอห้วยกระเจา เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีท่านนายอำเภอ ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุมใหม่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี