พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2562  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  โดย ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่ได้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  อันได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 110 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, นายอำเภอปากท่อ, คณะครู และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วยความปลื้มปิติ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของผู้สำเร็จการศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 571 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-03-30 20:09:16