กองลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

กองลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

กองลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ของกองลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  พร้อมด้วย ผู้กำกับฯ รองผู้กำกับฯ 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้
วิชาบุกเบิก เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเชือกเงื่อน และการผูกแน่น เพื่อสร้างสะพาน หอคอย เพิงพักชั่วคราว รวมไปถึงต้องมีความเข้าใจในสัดส่วน การสังเกตุ การพิจารณาเหตุผล เป็นการสร้างพื้นฐานการสำรวจ

วิชาเดินทางไกล เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีฝึกอบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ได้ฝึกการปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎจราจร (เดิน 20 นาที พัก 5 นาที และงดรับประทานอาหารระหว่างทาง เป็นต้น)

วิชาผจญภัย เป็นกิจกรรมฐานผจญภัยจำลองการผ่านอุปสรรคนานา ด้วยวิชาต่างๆของลูกเสือ เช่น ฐานสะพานลิง ข้ามห้วยหรือลำคลอง เป็นต้น เพื่อฝึกให้ร่วมกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับผู้อื่น ฝึกการตัดสินใจ กำลังใจ ความสามัคคี ระเบียบวินัย และเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ หรือ นันทนาการ สร้างเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง แก่ลูกเสือ-เนตรนารี

ทั้งนี้  มีกำหนดการการอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน (8-10 กุมภาพันธ์ 2561)   ณ Elephant Camp จ.ราชบุรี
เขียนโดย กาญจนา ตันสมศักดิ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 1,523 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-08 11:50:19