การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

              วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สายงานการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ของครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินตนเองของครูต่อไป เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 1,048 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-12 20:13:29