การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด 163 คน  มีวิทยากร 4 ท่านบรรยายให้ความรู้ คือ นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก และนายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทั้ง 55 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งยังมีการแบ่งกลุ่มตามสหวิทยาเขต 10 กลุ่ม เพื่อร่างปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 405 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-13 16:52:08