เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา  ทรงคุณค่าความภาคภูมิ

เกษียณสวัสดิ์กตัญญุตา  ทรงคุณค่าความภาคภูมิ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ได้จัดงานเกษียณให้กับ

นายบรรลือชัย  ผิวสานต์      ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
นายบุญฤทธุิ์    ร่งเรือง         ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นางสุชาดา      พุทธนิมนต์   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
นางธมลวรรณ   ไชยลาภ     รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 2
เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ ภูนกเงือกรัสอร์ท จ.กาญจนบุรี
"วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-27 12:36:46