การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(กระบวนการ PLC/คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา/การอ่านออกเขียนได้/โครงการโรงเรียนสุจริต)เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 328 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-23 15:26:14