กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดฯ จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ มีนิสัยรักการอ่าน สนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
ฝึกความคิด ความกล้าแสดงออก กิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม
๒. กิจกรรมเล่านิทาน
๓. กิจกรรมประกวดที่คั่นหนังสือ
๔. กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก

เขียนโดย นางสาวเบญจมาศ รัตพิทักษ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 342 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-20 09:22:24