โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน

                     โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดโครงการค่ายคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตกับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 329 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-03 22:08:45