กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และยังมีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 654 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-28 09:25:05