ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561  เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งได้ดำเนินการปลูกต้นสักทอง จำนวน 200 ต้น ภายในพื้นที่โรงเรียน
เขียนโดย นายสุรชัย ใจจง โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เปิดอ่าน 1,150 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-09 17:12:42