การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 คน และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 คน โดยมีหัวนิเทศดังนี้ 1. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การดำเนินงานตามกระบวนการ PLC 3. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) 4. การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 5. การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร Boot Camp นำโดย นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูที่รับผิดชอบการดำเนินงาน เป็นผู้รับการนิเทศ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 533 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-04-10 14:57:36