การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดับเพชร

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕60จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน นำโดย นายสมศักดิ์   ฉันทานุรักษ์ (ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ) นายคงคา  จุลกิจวัฒน์ (ผอ.รร. พระแท่นดงรังวิทยาคาร) นายนิวัฒน์  วงศ์วิลัย (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง) นายไชยพร   มะลิลา (ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) และนายเจษฎา  ธีระตระกูล (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักริน  เชื้องาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินผลงาน และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และชมการแสดงของนักเรียน To Be Number One จากนั้นนางสาวณิชชยา  แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร คณะการผู้ประเมินผลงานรับชมการนำเสนอผลงานนักเรียน ดูร่องรอยเอกสาร หลักฐาน ผลงาน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น นายจักริน  เชื้องาม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 662 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-02-21 15:54:20