โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากบริษัทอังษรเจริญทัศน์ เพื่อให้ครูนำการจ้ดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเข้าสู้โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 324 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-01-21 13:20:42