ประกาศเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ

ประกาศเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ

ประกาศเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ

1.โครงการคนดีศรีแผ่นดิน
2.นักเรียนประสบความสำเร็จการแข่งขันบริดจ์
3.นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง วันมหกรรมดรุณาวิชาการ
4.นักเรียนได้รับโล่สุนทรพจน์ ชนะเลิศและชมเชย เนื่องในวันดินโลก
5.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
6.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
7.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
8.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
9.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
10.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศษ ม.4-ม.6
11.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
12.การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
13.การแข่งขันเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
14.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
15.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศษ ม.4-ม.6
16.การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
17.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพจีน ม.4-ม.6
18.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
19.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม .4-ม.6
20.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
21.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
22.การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
23.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
24.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
25.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
26.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
27.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
28.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
29.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
30.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
31.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
32.การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
33.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
34.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
35.การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
36.การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
37.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
38.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
39.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
40.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
41.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
42.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
43.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
44.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
45.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
46.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
47.การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
48.การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
49.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
50.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 
นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปทำการแข่งขันต่อในระดับภาค ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เขียนโดย จารุณี อนันตริยกุล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 282 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-27 14:33:36