การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการจัดการแข่งขันแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมอบหมายให้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ จำแนกตามศูนย์การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 598 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-16 15:19:30