กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด

กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด

กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ประเมิน โดยผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม โดยมีนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 369 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-13 20:23:32