การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

การประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสายอาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 603 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-12 16:04:17