กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด  และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย ตลอดจนร่วมสืบทอดเจตนารมย์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเป็นการทำให้นักเรียน และบุคลากรมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านความรู้คู่คุณธรรม  และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนและบุคลากรให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
เขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,591 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-10 16:45:56