กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  ห้องสมุดโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป
จึงได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ทุกคนเป็นอย่างดี คณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้เขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,393 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-10 16:28:52