การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสหวิทยาเขตพลอยไพลิน โดยมีนายสุริยะ  จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลินเป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 468 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-07 20:00:23