กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

กิจกรรมค่ายเยาวชน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ดังนี้

1.ทักษะกระบวนการคิด

2.มีวินัย

3.ซื่อสัตย์สุจริต

4.อยู่อย่างพอเพียง

5.จิตสาธารณะ
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 480 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-31 10:43:43