งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่างๆ จำนวน 120 คน เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มนุษย์กับโลกอนาคต สังคมสูงวัย นวัตกรรมด้านพลังงาน มหัศจรรย์ชีวพิษ Digital4.0 เกษตรยุคใหม่ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สารพัดพิษ ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเล ฯลฯ และกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 450 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-27 22:56:02