รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีเขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 348 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-19 09:29:49