โครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี

โครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี

โครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี

7 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น. (ที่ผ่านมา) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งได้ร่วมอยู่ในโครงการนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษาทำร่วมกับมูลนิธิฟรีดิช เนามัน นำทีมโดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล คุณสิรินธารา ธีรมาชวนิชย์ และคณะ โดยมีการอบรมให้นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำสำคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตย เรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย และให้นักเรียนได้ถอดบทเรียนว่าได้อะไรจากเกมจำลองเมืองประชาธิปไตยเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 669 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-08 15:34:51