โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

3 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม : บริษัทสร้างการดี จัดกิจกรรมโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน แลปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้เข้ากับยุคสมัยที่มี ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คนนิยมความ สะดวกสบาย รวดเร็ว พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม มีผลกระทบต่อจิตใจ และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตสำนึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,381 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-07 21:26:20