การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ซึ่งทางโรงเรียนคุรุราษฎร์ฯ เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดราชบุรี การคัดเลือกครูดีเด่นและครูสอนดีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดราชบุรี และการแต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2558
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 540 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-05 11:26:03