กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหา การประกวดชุดรีไซเคิลตัวละครในวรรณคดีไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมทักษะการภาษาไทยการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
    วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี) คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป สืบเนื่องจากเมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 2,868 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-29 09:53:19