การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดราชบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดราชบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดราชบุรี

22 กรกฎาคม 2560 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมรับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครือข่ายส่งเสริมการจัดการมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย ดร.พนอ สงวนแก้
เขียนโดย น.ส.พิชามญชุ์ สุขสว่าง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 793 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-07-24 16:34:57