โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5"

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วัดเขาช่องพัฒนาราม จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล5" 
ร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา โรงเรียนบ้านเขาช่อง และชาวบ้านเขาช่อง ตั้งแต่วันที่30-31กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2558 เขียนโดย โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 661 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-31 02:41:17