อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ” PLC (Professional Learning Community) ของสหวิทยาเขตราชบุรีที่ 3 ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุม โดยมีคุณครูอาคม สมพามา ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ความหมายของ PLC คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำและร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรม ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จ

ประโยชน์ของการเสริมสร้าง PLC คือ  
ผลดีต่อครู
1 ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว  
2 เพิ่มความรู้สกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายต่องาน
3 กระตือรือร้นมีพลังที่จะพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
4 มีการค้นพบความรู้  วิธีทำงาน และวิธีสอนใหม่ ๆ
5 ต่อยอดวิธีการของตนเองจากประสบการณ์ของเพื่อน
 ผลดีต่อนักเรียน
1 ได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
2 คุณภาพผู้เรียนดีขึ้น  ทั้งความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะ
 ผลดีต่อโรงเรียน
1 งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ  
2 เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร
3 เกิดพลังรัก  สามัคคีและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง  
4 ครูและผู้บริหารได้พัฒนาวิชาชีพ
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 499 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-20 13:10:57