โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และสร้างความสามัคคีของนักเรียน โดยกิจกรรมเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้เลือกประธานนักเรียนและกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 273 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-15 20:51:36