โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๑

นายทำนุ  วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “ โครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”ครั้งที่ ๑เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

          โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยบูรณาการ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับการจัดการเรียนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น โดยมีการดำเนินงานในด้านต่างๆได้แก่ ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ ด้านที่ ๒ การดำเนินงาน ซึ่งมี ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน องค์ประกอบที่ ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ  องค์ประกอบที่ ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ ๕ การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน และด้านที่ ๔ ความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นมีนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ลงมือปฏิบัติและมีชิ้นงานที่เกิดจากการปฏิบัติจำนวนมาก ทำให้คุณครูที่จะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการดำเนินงานดังกล่าว ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระยะเวลา ๓ วัน ในการอบรมได้แบ่งนักเรียนแกนนำออกเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ได้แก่ ฐาน ๑ การถ่ายภาพพรรณไม้ ฐาน ๒ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง,แห้ง ฐาน ๓ การวาดภาพพรรณไม้ และฐาน ๔ การทำ ก.๗-๐๐๓ ผลการอบรมทำให้นักเรียนแกนนำให้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นักเรียนสามารถช่วยเหลือคุณครูในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ช่วยให้การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 588 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-12 23:08:18