ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

บรรยากาศการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

รายการแข่งขัน มีดังนี้

 

๑. กิจกรรมวาดภาพระบายสี วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ คาบ ๗-๘  ระดับ ม.ต้น   ห้อง ๓๓๕    ระดับม. ปลาย ห้อง ๓๓๔

บรรยากาศการเเข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

๒. การเขียนเรียงความ   วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๗-๘  ระดับ ม.ต้น -ปลาย    อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒

บรรยากาศการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

๓. การอ่านฟังเสียง       วันจันทร์ที่ ๑๒  มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๔   ระดับ ม.ต้น    ห้อง๓๒๖

                                      วันพุธที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ คาบ๗-๘  ระดับ ม.ปลาย   ห้อง๓๒๖

บรรยากาศการเเข่งขันการอ่านฟังเสียง ระดับ ม.ต้น

การอ่านฟังเสียงระดับ ม.ปลาย

๔. การอ่านทำนองเสนาะ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๔-๕   ระดับ ม.ต้นและ ม. ปลาย   ห้อง ๓๒๒

บรรยากาศการเเข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ

 

๕. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย วันอังคารที่ ๑๓  มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๔-๕   ระดับ ม.ต้น   และ  ม.ปลาย ห้อง ๓๒๔

๖. การแข่งขันเล่านิทาน    วันพุธที่   ๑๔มิ.ย. ๒๔๖๐   คาบ๔    ระดับ ม.ต้น    ห้อง๓๓๔

                                         วันพฤหัสบดีที่     ๑๕มิ.ย. ๒๕๖๐    คาบ๕     ระดับม.ปลาย    ห้อง ๓๓๔

๗. การแข่งขันคัดลายมือ   วันพุธที่   ๑๔มิ.ย. ๒๕๖๐   คาบ๕   ระดับ ม.ปลาย    ห้อง ๔๒๖

                                          วันศุกร์ที่   ๑๖มิ.ย.๒๕๖๐    คาบ๔-๕     ระดับ ม.ปลาย ห้อง ๔๒๒

 ๘. การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์    วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มิ.ย. ๒๕๖๐    คาบ๔– ๕   ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ห้อง ๓๒๓
เขียนโดย นางสาวธนัญญา เอมบำรุง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 2,139 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-12 21:00:23