ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการเเข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันระหว่าง วันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

สมัครได้ที่ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน

 

 รายการแข่งขัน มีดังนี้ 

 

๑. กิจกรรมวาดภาพระบายสี วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ คาบ ๗-๘  ระดับ ม.ต้น   ห้อง ๓๓๕    ระดับม. ปลาย ห้อง ๓๓๔

๒. การเขียนเรียงความ   วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๗-๘  ระดับ ม.ต้น -ปลาย    ห้องประชุมคุณวิบูลย์คูหิรัญอาคาร ๑ชั้น ๖

๓. การอ่านฟังเสียง       วันจันทร์ที่ ๑๒  มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๔   ระดับ ม.ต้น    ห้อง๓๒๖

                                      วันพุธที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ คาบ๗-๘  ระดับ ม.ปลาย   ห้อง๓๒๖

๔. การอ่านทำนองเสนาะ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๔-๕   ระดับ ม.ต้นและ ม. ปลาย   ห้อง ๓๒๒

๕. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย วันอังคารที่ ๑๓  มิ.ย. ๒๕๖๐  คาบ ๔-๕   ระดับ ม.ต้น   และ  ม.ปลาย ห้อง ๓๒๔

๖. การแข่งขันเล่านิทาน    วันพุธที่   ๑๔มิ.ย. ๒๔๖๐   คาบ๔    ระดับ ม.ต้น    ห้อง๓๓๔

                                         วันพฤหัสบดีที่     ๑๕มิ.ย. ๒๕๖๐    คาบ๕     ระดับม.ปลาย    ห้อง ๓๓๔

๗. การแข่งขันคัดลายมือ   วันพุธที่   ๑๔มิ.ย. ๒๕๖๐   คาบ๕   ระดับ ม.ปลาย    ห้อง ๔๒๖

                                          วันศุกร์ที่   ๑๖มิ.ย.๒๕๖๐    คาบ๔-๕     ระดับ ม.ปลาย ห้อง ๔๒๒

 ๘. การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์    วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  มิ.ย. ๒๕๖๐    คาบ๔– ๕   ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ห้อง ๓๒๓
เขียนโดย นางสาวธนัญญา เอมบำรุง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,605 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-04 21:15:16