รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (ห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในโรงเรียน นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “รับการตรวจประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 703 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-02 14:12:16