จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day

31 พฤษภาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day ซึ่งทุกวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือน เยาวชนให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่ และเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่

2. ตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป สำหรับคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี2560 คือ

บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco – a threat to development)

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 634 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-31 23:40:11