นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24 1. มอบพระเจ้าคุณนร 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24 1. มอบพระเจ้าคุณนร 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24 1. มอบพระเจ้าคุณนร 2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท

นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 22 – 24
1. มอบพระเจ้าคุณนร
2. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 42,000 บาท

โดย
1. คุณกิจ สุนทร 12,000 บาท
2. คุณปรีดา วัชรเธียรสกุล 2,000 บาท
3. คุณบรรณภพ มโนมัยวิบูลย์ 1,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี่อันตึ๊ง (นางเลิ้ง) 4,000 บาท
5. คุณดล ปิ่นเฉลียว 1,000 บาท
6. คุณกุศล ชินวินิจกุล 2,000 บาท
7. ร้านอาหารบ้านเขียวเหลือง 1,000 บาท
8. คุณจิรชัย ปิติโกมล 1,000 บาท.
9. คุณศรคม เผือกผิววงศ์ 1,000 บาท
10. คุณศิวกิจ ชัยศุจยากร 3,000 บาท
11. น.ส.พัชรี อัศวรุจน์ 2,000 บาท
12. บดินทร์ เจียไพบูลย์ 1,000 บาท
13. โอภาส สันติวงศ์วนิช 1,000 บาท
14. วัชระ อัศวรุจน์ 2,000 บาท
15. น.ส.จินตนา มณีรัตนพฤกษ์ 3,000 บาท
16. สุพจน์ มัศยกาญจน์ 1,000 บาท
17. ชูตระกูล สุวรรณนิตย์ 1,000 บาท
18. กายสิทธิ์ ลีลุตานนท์ 1,000 บาท
19. อภิวัชร์ อิ่มธนาวณิช 1,000 บาท
20. วิฑูรย์ สุวรรณขจิต 1,000 บาท
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 827 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-29 13:56:22