การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย )

นายทำนุ  วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุม “ การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน( กลุ่มเป้าหมาย ) สาระการเรียนรู้  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน  ภาคกลางและภาคตะวันตก  ” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการจำนวน 4  ท่าน ได้แก่  คุณชุมพล   สงเคราะห์ธรรม   ที่ปรึกษาประสานงาน  อพ.สธ.  ,  คุณมรกต  วัชรมุสิกเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. , คุณพรพรหม  ทองมีทิพย์ เจ้าหน้าที่ อพ.สธ  และคุณปิยาภรณ์   วงษ์อักษร เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน  12  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต , วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ. ลพบุรี , โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45  กาญจนบุรี , โรงเรียนรอดเสวกวิทยา จ. อยุธยา  ,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี  ในพระราชูปถัมภ์ฯ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เพชรบุรี , โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  จ. อุทัยธานี  , โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  33  ลพบุรี  และโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม   รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรม  83  คนเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 504 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-05-04 11:34:48