การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)”

วันที่ 27 เมษายน  2560    นายทำนุ   วงษ์น้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและคะแนนรายวิชา แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป)” เพื่อให้คุณครูได้ทบทวนและวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนน ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตามรายวิชาต่าง ๆ ในแบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5-ต/ป) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างครูและนักเรียนก่อนเริ่มการเรียนการสอนต่อไปเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 325 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-27 23:17:56