ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)” และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินภายนอก รอบ 4 (รุ่นแรก)”ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ให้แก่คณะครูเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ เพื่อรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก รอบ 4 โดย สมศ. โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ได้แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าวนี้ ทำให้คุณครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพแนวใหม่เพิ่มขึ้นและจะช่วยให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับการประเมินภายนอกรอบ 4 รุ่นแรก ต่อไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-Net  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดนักเรียนที่ต้องรู้ซึ่งต้องใช้ในการวัดผลการเรียน และตัวชี้วัดนักเรียนที่ควรรู้ ซึ่งไม่ได้ใช้ในการทดสอบ O-Net แต่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 441 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-26 17:50:28