การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป โดยการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ของโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินและได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปี 2556 และได้ผ่านการประเมินได้รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 1 (ก.1) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 361 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-04-26 14:53:10