อบรมการใช้ ipad
อบรมการใช้ ipad
อบรมการใช้ ipad

อบรมบุคลากรใช้ ipad  โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
เขียนโดย จิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 230 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-21 09:44:27