กิจกรรม ก้าวไกลICT
กิจกรรม ก้าวไกลICT
กิจกรรม ก้าวไกลICT

กิจกรรมก้าวไกล ICT ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
เขียนโดย จิรภา ศรีนวล โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 205 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-21 09:32:05