การแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีจัดการแข่งขันกีฬาเปตองครูและบุคลากรของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ออกกำลังกาย สนองนโยบายรัฐบาล ท่านประยุทธ จันทร์โอชา และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในโรงเรียนด้วยการแข่งขันกีฬา โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 17 ทีม เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันอังคาร ที่ 7กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป และทำการแข่งขันทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. ...สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายประทีป จำปาศรีและร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จัดการแข่งขันโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายชื่อทีม 1.ทีม Let it go น.ส. รัชญา วงษ์จัทร์ดี น.ส. รัชณิยพร บุญประเสริฐ นาง สุมนา หาญลำยวง นาย สันติศักดิ์ ทองสร้อย 2.ทีม วิทย์ 1 (แซ่บเวอร์) น.ส. รังสิมา อุณหะ นายสราวุธ สุธีรวงศ์ นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ น.ส.ปาจรีย์ ทับสาย น.ส.ปวันรัตน์ ขุนนคร 3.ทีม เพื่อพี่เอ๋ นายอนุชา เจริญผล น.ส. สรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์ น.ส. อภิญญา ศรีเวียง น.ส. สมถวิล นาคนาคา 4.ทีมเพื่อนลุงเพ้ง น.ส. นราพร ญาณไพศาล นายชัชวาล ดำเนินกิจชอบ ว่าที่ร.ต. อนุสรณ์ ทิพย์สุข นายสุเทพ สงวนสิงห์ 5.ทีมเหลี่ยวปู้ฉี่ นายศิริชัย เจียนระลึก น.ส.วรรณพร ทองสมนึก น.ส.วิปัศยา เยี่ยวยา น.ส. มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ น.ส. ธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์ 6.ทีม Happy ending นายศุภชัย วัฒนาสุข นายปราโมทย์ เพ็งเลา น.ส. กรกานต์ คงคาน้อย นายนิกร ด่านปาน นายวิชัย วรพจน์มงคล 7.ทีม Exit นางสะอาด ชมเดือน นายศักรินทร์ ชื่นบุญมา น.ส. ปาจรีย์ สิริปริญญา น.ส. กรรณนิการ์ แตงเจริญ น.ส. ประภาพร บุญลา 8.ทีม The Powerpuff Girls น.ส. สุรัชฎา เพ็ชรน้อย น.ส. ชุติมา พรายงาม น.ส. พีระยา ทรงประวัติ น.ส. รชกร บุปผาคำ นางรัตน์ปวัน จำปาศรี 9.ทีม Big Boss นายประทีป จำปาศรี น.ส. ประภาพร เพิ่มโสภา นายสามารถ จิตจรัส นายวัลลภ อินทร์พรหม นางเบญจารัตน์ วังมะนาว 10.ทีมสี่ซ่าท้าตลุย นายสมบัติ รุ่งสว่าง นายสุวิทย์ สมหลักชัย น.ส. นุชนาถ จูงใจ นางอารี สมหลักชัย 11.ทีม เล่นเอาขำ นายสกล ศรีสุกไสย น.ส. พิชามญช์ สุขสว่าง น.ส. พิมภัทรา โค้วถาวร นายนภัทร สิริอำพันธ์ 12.ทีม แดงโซดา น.ส. ฐิติภร เอี่ยมหรุ่น น.ส. ชนกนันท์ จันทร์ศรีนวล นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปากเปาะ น.ส. กนกวรรณ ชมญาติ 13.ทีม Swat team นาย ธนกฤต พรามน์นก น.ส. แว่นฟ้า ภู่ระหงษ์ นาย สามารถ เพ็งเลา นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพาณิช 14.ทีม Win Win นายเกษม จริยารักษ์วรกุล นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ น.ส. ศุภิสรา แต้เจริญ นายจตุรงค์ บุญอาจ 15.ทีมรวมมิตร น.ส. ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ นายชัยนันท์ ใบเนียม น.ส. สุรีพร แก้วพันนัย นางศรีนภา พระเดโช นางจันทรา โม่มาลา 16.ทีม ยิ่งแก่ยิ่งมัน นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย นายวิเชียร พึ่งวร นางเมตตา น่วมทนง นางอุบล ลิมทโรภาส น.ส.มาริสา นพคุณ 17.ทีม Math Beauty นางสุพัตรา ชมเด็จ น.ส. ปวีณ์สุดา ฟักเขียว น.ส. ศศิพิมพ์ ใจศรี น.ส. สุภาพร แซ่เจ็ง น.ส. สุพัตรา อ่างทองเขียนโดย นางสาวนราพร ญาณไพศาล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 988 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-07 18:45:33