โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

โครงการติวเข้ม O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ทั้ง 5 กลุ่มสาระ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง DLIT โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 286 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-03 16:42:06